Karperkrant.nl

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor karperkrant.nl vismedia
- Hoofdstuk I. Algemeen
- Hoofdstuk II. Plaatsingen karperkrant.nl

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ZOWEL KARPERKRANT.NL ALS VISMEDIA. LEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN KARPERKRANT.NL.
GEBRUIK MAKEN VAN / ADVERTEREN MET KARPERKRANT.NL BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.
MAAK GEEN GEBRUIK VAN KARPERKRANT.NL ALS INDIEN U DEZE VOORWAARDEN  ("ALGEMENE VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT.
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN REGELMATIG AANGEPAST.

De volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels gelden voor de
toegang tot en het gebruik van de websites www.karperkrant.nl en de toekomstige websites van vismedia.

Hoofdstuk I. Algemeen


Artikel 1
Inhoud site
Alle informatie op de site Karperkrant.nl met betrekking tot de aangeboden producten komt van derden (de diverse adverteerders).
Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen geplaatste informatie.
Karperkrant.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.


Artikel 2 Overeenkomst
Karperkrant.nl heeft als primair doel kopers en verkopers in staat te stellen
om contact met elkaar op te nemen inzake een aangeboden of gevraagd product of
dienst.Karperkrant.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.
Karperkrant.nl/vismedia is gerechtigd om de totale of gedeeltelijke exploitatie van Karperkrant.nl uit te besteden aan derden.


Artikel 3 Gegevens
1. Indien u gebruik maakt van deze site, zult u er zorg voor dragen dat de
gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw
e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres en telefoonnummer volledig, juist
en actueel zijn.

2. uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een
overeenkomst met u te sluiten.

3. Voor het goed functioneren van de website Karperkrant.nl verzamelt Karperkrant.nl en Vismedia informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies.
Met deze informatie kan karperkrant.nl onderdelen van de website Karperkrant.nl en Vismedia en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Karperkrant.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

4. Omdat de beheerders van Karperkrant.nl dit voor zichzelf ook wensen,
respecteert karperkrant.nl en Vismedia ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Karperkrant.nl.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden
gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld(*).
Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*).
(*) In het kader van het tegengaan van misbruik van Karperkrant.nl en
Vismedia zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van Karperkrant.nl en Vismedia ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

5. Karperkrant.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van
een hyperlink, banner of button).
Op deze websites valt u onder de privacyregels van de betreffende site. Karperkrant.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

6. Indien u niet wenst dat Karperkrant.nl het in dit artikel genoemde beleid
voert, adviseren wij u geen gebruik te maken van Karperkrant.nl en de
website Karperkrant.nl te verlaten.


Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder
inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden,
fotografie, film- en beeld materiaal en overig, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Karperkrant.nl en Vismedia ,haar licentiegevers en/of adverteerders.

Indien de auteurs, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties
worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te
ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.
Karperkrant.nl en Vismedia staan hier buiten en zijn dus niet gebruiken geen partij en spelen hierbij vanzelfsprekend geen rol.
Het is u niet toegestaan Karperkrant.nl op enige wijze ter beschikking te
stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en
bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5. Mis/gebruik Persoonsgegevens

5a.
Het gebruik van (persoons)gegevens die via karperkrant.nl en Vismedia openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van Karperkrant.nl en Vismedia.


5b
Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken verwerven voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: (ongewenste) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
(ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten
worden aangeboden zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect)
betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
e-mailadressen van gebruikers van Karperkrant.nl en Vismedia te verzamelen.

5c
Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde
verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat
daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van
€ 3000,- (drieduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een
(persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in
artikel 6 hieronder.


Artikel 6 Uitsluiting
Karperkrant.nl en Vismedia behouden zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website Karperkrant.nl indien u op enige wijze handelt welke in stijd is met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Karperkrant.nl en Vismedia om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.


Artikel 7 Garantie
Karperkrant.nl garandeert niet:

· dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de
aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige
wettelijke bepaling zijn;

· dat de website Karperkrant.nl en de onderneming Vismedia ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten en dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.


Artikel 8 Aansprakelijkheid
Karperkrant.nl en Vismedia sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zullen Karperkrant.nl en Vismedia in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat
door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die
zouden zijn ingegeven door op de website Karperkrant.nl geplaatste advertenties.
- de onmogelijkheid de website Karperkrant.nl te gebruiken.
- het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de website
Karperkrant.nl aan de specificaties zoals gemeld op de site.
- het feit dat de informatie op de website Karperkrant.nl onjuist, onvolledig of niet actueel is.
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Karperkrant.nl en Vismedia,waaronder de site, door een derde.
- handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst hebt gesloten
door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Karperkrant.nl en Vismedia of haar ondergeschikten.
Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een
advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar hoofdstuk II.
 

Artikel 9 Vrijwaring
u vrijwaart Karperkrant.nl en Vismedia volledig voor alle aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdend met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site of in verband staan met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door de adverteerder op
Karperkrant.nl worden geplaatst c.q. Verstrekt.


Artikel 10
Verwijzingen
Karperkrant.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.
Karperkrant.nl heeft geen zeggenschap over deze websites.
Karperkrant.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


Artikel 11 Beveiliging
Karperkrant.nl en Vismedia spannen zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
Karperkrant.nl en Vismedia leggen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het toepassen van de laatste en veiligste beveiligingstechnieken


Artikel 12 Diversen

12a
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene
voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

12b
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

12c
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Karperkrant.nl en Vismedia worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Karperkrant.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.


Hoofdstuk II: Plaatsingen Karperkrant.nl
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk
1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.


Artikel 13 Inhoud site
Elke adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 
Door het plaatsen van een advertentie geef u Karperkrant.nl en Vismedia
toestemming de informatie over het betreffende product te publiceren.

Het is uitdrukkelijk verboden om informatie te plaatsen op Karperkrant.nl op
een andere wijze dan is beschreven op deze site.

Karperkrant.nl en Vismedia zijn niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Karperkrant.nl en Vismedia behouden zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Karperkrant.nl en Vismedia behouden zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Karperkrant.nl.
Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in
de volgende gevallen:

Dit zal in de volgende gevallen van toepassing kunnen zijn:
• de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
• Advertenties met levende dieren (bv. vis) of (indirect) gericht op de
visstroperij (bijv. fuiken).
• Advertenties voor viswateren waarbij het CATCH & RELEASE protocol niét ter sprake is.
• de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of
onvolledige wijze beschreven.
• het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten van derden.
• het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken
aan de eigendom van derden.
• het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel
geplaatst.
• het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat
discriminerende uitingen, (kinder)pornografisch materiaal of is anderszins onrechtmatig.
• advertenties die anderszins naar de mening van Karperkrant.nl en Vismedia  aanstootgevend zijn.
• er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft.
• de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming
terwijl hiervoor niet is betaald.
• de advertentie verwijst naar andere vraag en aanbod sites.
• de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een soortgelijke  website als Karperkrant.nl en/of de websites van Vismedia.
Je vrijwaart Karperkrant.nl en Vismedia.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat u advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.


Artikel 14 Aansprakelijkheid
Karperkrant.nl en Vismedia zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 

Copyright © 2010 Karperkrant.nl en Vismedia, alle rechten voorbehouden.
Samengesteld door Karperkrant.nl en Vismedia op 02-01-2010.