Karperkrant.nl

Visstandbemonstering Biesbosch

woensdag 13 april 2011
Van 4 tot en met 7 april is door Sportvisserij Nederland in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en Staatsbosbeheer een visstandbemonstering uitgevoerd op verschillende locaties in de Biesbosch. Er was een soortenrijke en voor de sportvisserij

interessante visstand aanwezig. De bedoeling was om in kaart te brengen wat de functie van verschillende deelgebieden voor vis is. Het visserijkundig onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een kuil- en elektrovisserij.

Tijdens het visserijkundig onderzoek zijn 25 vissoorten aangetroffen. De soortendiversiteit is daarmee groot. Opvallend was de aanwezigheid van vier verschillende soorten op de rivierdonderpad lijkende uitheemse grondels, namelijk de marmergrondel, zwartbekgrondel, Kesslers grondel en de pontische stroomgrondel. Deze soorten zijn voornamelijk aanwezig tussen steenstort en lijken hier de inheemse rivierdonderpad te verdringen. Van deze laatste soort is slechts één exemplaar aangetroffen.


Grote blankvoorns!

Grote Blankvoorn en Kolblei
Voor de sportvisserij interessante vissoorten als blankvoorn, brasem, kolblei en snoekbaars waren ook in grote aantallen aanwezig. Hierbij viel vooral de aanwezigheid van tientallen blankvoorns en kolbleien met een lengte van meer dan 40 centimeter op. Exemplaren van deze lengte worden op kleinere, afgesloten wateren vrijwel nooit aangetroffen.


Oei wat een kolblei!

Enkele van de bemonsterde locaties zijn niet toegankelijk voor sportvissers. Toch zijn deze gebieden waardevol voor de sportvisserij vanwege de ‘reservaatfunctie’. De grote ondiepe zones met riet en in het water hangende takken en de variatie van zowel stromend als stilstaand water vormen een ideaal paai- en opgroeigebied voor diverse vissoorten. Vanuit deze reservaten kunnen de vissen zich verspreiden door de hele Biesbosch en de aangrenzende rivieren.


 

Rapporten en vervolg
De visstandgegevens worden uitgewerkt in een rapportage, waarin de functie van de verschillende deelgebieden voor vis wordt beschreven en waarin aanbevelingen worden gedaan voor nader onderzoek naar de functie van de Biesbosch voor vis.
Daarnaast zal Sportvisserij Zuidwest Nederland zich inzetten voor de realisatie van goed toegankelijke visstekken bij bestaande en toekomstige natuurontwikkelingsprojecten in de Biesbosch.

Bron: Sportvisserij Belangen