Karperkrant.nl

Toekomstvisie

donderdag 3 maart 2011
Het Watersportverbond, Hiswa Vereniging, ANWB , Sportvisserij Nederland en SRN hebben gisteren tijdens de opening de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 gepresenteerd aan staatsecretaris Bleker tijdens de opening van de Hiswa Boat show in Amsterdam.

Toekomstvisie nu klaar
In 2009 heeft het Watersportverbond, zoals onze leden ons aangaven, NEE gezegd tegen de toen door de commissie Gabor voorgestelde Vaarbijdrage. We zijn daarna niet blijven afwachten maar hebben, gezamenlijk met andere organisaties uit de sector, het voortouw genomen binnen de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) om te komen tot een Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 waarin de ambities van de waterrecreatiesector zijn verwoord.

Ambities
Enkele van deze ambities zijn bijvoorbeeld dat waterrecreatie er voor iedereen zou moeten zijn, dat ze laagdrempelig en betaalbaar blijft, dat de vaargebieden goed bereikbaar blijven en in goede verbinding met elkaar staan en dat we ons inspannen om nieuw vaarwater te laten ontwikkelen. Verder vindt het Verbond belangrijk dat waterrecreatie als opstap naar watersporten op Olympisch niveau mogelijk dient te zijn.

Samenwerking
We willen deze ambities gaan realiseren samen met onze partners binnen het op te richten samenwerkingsverband , maar hiervoor zoeken we ook het overleg door middel van een publiekprivate samenwerking met vertegenwoordigers van o.a. de gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen. In het op te richten overlegorgaan ď Nederland Waterrecreatieland Ē zal bijvoorbeeld het initiŽren van nieuwe projecten op de agenda moeten komen.

Kennis met elkaar delen
Vanuit de genoemde samenwerkingsverbanden wordt ook gedacht aan het opstellen van een plan voor het oprichten van een Europees Center of Excellence; dit centrum zal niet alleen kunnen zorgen voor een kennisbundeling binnen de sector maar zal tevens een brugfunctie kunnen vervullen tussen watertechnologische ontwikkelingen en watersportrecreatie.

Financiering
De financiering van de waterrecreatie is een complex vraagstuk. Gedurende het ontwikkelen van deze Toekomstvisie 2025 zijn diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Het Watersportverbond is van mening dat Ė met de kennis van nu Ė er geen draagvlak is bij haar leden voor een financiŽle bijdrage om een landelijk fonds op te richten. Dit fonds zou zich met name moeten richten op nieuwe projecten ter verbetering van het vaarwegennet en de daarbij behorende voorzieningen .
Het Watersportverbond laat de ruimte aan Hiswa Vereniging, ANWB en Sportvisserij Nederland om de mogelijkheden van een financiŽle bijdrage vanuit de sector nader te verkennen.

Bron: watersportverbond.nl