Karperkrant.nl

Massale sterfte door winter

donderdag 23 december 2010
Net als vorig jaar dreigt dit jaar een grote vissterfte op te treden als gevolg van het winterweer. De omvang hiervan kan per water aanzienlijk zijn en tot de dood van duizenden vissen leiden. Sportvisserij Nederland doet daarom een dringende oproep aan

sportvissers om (dreigende) vissterfte te melden bij de federatie of hengelsportvereniging. Het betreft vooral kleine(re) vaak afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is een langdurige ijsbedekking. Deze wintersterftes treden vooral op wanneer er ook zoals in de vorige en deze winter veel sneeuw op het ijs ligt. Door de sneeuwbedekking dringt er geen licht door in het water en wordt er geen zuurstof meer geproduceerd. Door afbraakprocessen verdwijnt de nog aanwezige hoeveelheid zuurstof en worden voor vis giftige stoffen gevormd.

Natuurlijk verschijnsel met risico's
Wintersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de visstand dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud kunnen zich echter zeer ernstige sterftes voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden afgezien van dierenleed tot overlast en ernstige schade aan de ecologische kwaliteit van het betreffende water.

Voorkomen beter dan genezen
Voorkomen is beter dan genezen. Wintersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren, diepere overwinteringsplekken aan te leggen en eventueel aanwezige lozingen en riooloverstorten te saneren.bron: Sportvisserij Federatie Midden Nederland