Karperkrant.nl

Meer soorten maar minder vis

maandag 26 juli 2010
Door waterzuivering, inrichting- en beheermaatregelen zijn de Nederlandse wateren merkbaar veranderd. Daardoor zijn er meer soorten in de wateren gekomen. De hoeveelheid vis is echter kleiner geworden.

Ook het grote aantal aalscholvers in Nederland heeft consequenties voor de visstand. Dat stelt de vereniging Sportvisserij Nederland in het Jaarverslag 2009.

Door waterzuivering, inrichting- en beheermaatregelen door de waterbeheerders worden veel wateren meer natuurlijk, helder en plantenrijk. Hierdoor zijn in rivieren en beken steeds vaker vissoorten als barbeel, winde, kopvoorn, zeeforel en zelfs zalm te vangen. In polders, meren en plassen valt een toename van snoek en ruisvoorn te constateren. Ook een vis als de meerval en nieuwkomers zoals de roofblei worden steeds frequenter aangetroffen. Voor sportvissers nemen hierdoor de vismogelijkheden toe. Anderzijds staan soorten als brasem en snoekbaars onder druk en neemt de de vangkans af, doordat de wateren schoner worden en er minder voedingsstoffen inzitten. Een verdergaande natuurlijke inrichting en vooral een meer dynamisch peilbeheer zijn van belang om de kwaliteit van de wateren en de vismogelijkheden verder te verbeteren.

Tegengaan aalscholver problemen
Ook het grote aantal aalscholvers in Nederland heeft consequenties voor de visstand. Vooral in afgesloten wateren eist de predatie op vis zijn tol. Witvis in de lengteklassen tussen 15 en 35 centimeter wordt soms nog nauwelijks aangetroffen. In 2009 is Sportvisserij Nederland in een aantal wateren proeven gestart om de aalscholverschade te beperken. Kunstmatige structuren worden aangebracht om vis meer beschutting te geven. Via (Orca-)geluid onder water wordt getracht aalscholvers te verjagen. Voorts wordt met uitzet van kruiskarpers gekeken of deze soort minder vangbaar is voor aalscholvers. In 2010 moet uit de resultaten blijken of deze maatregelen effectief zijn en breder zouden kunnen worden ingezet op viswateren.

Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2009 op de site van Sportvisserij Nederland.