Karperkrant.nl

Waterschap mag ingrijpen..

woensdag 31 maart 2010
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft geen problemen met de plannen van verschillende waterschappen om als experiment vissen te vangen en te verplaatsen. Het gaat met name om brasems en karpers.

Met deze ingrepen in de visstand willen de waterschappen de waterkwaliteit verbeteren in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het waterschap Rivierenland, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen binnnenkort als experiment ingrijpen in de visstand als maatregel voor de waterkwaliteit. Het gaat vooral om brasem en karper die de waterbodem sterk omwoelen en daarmee het oppervlaktewater vertroebelen.

Het is een praktijkexperiment van actief visstandbeheer in lijnvormige wateren. Daartoe is een projectplan opgesteld en aangegeven dat eerst wordt nagegaan of de randvoorwaarden van de watersystemen zodanig zijn dat ingrijpen in de visstand zal leiden tot een kosteneffectieve verbetering van de waterkwaliteit. Verder maakt een belevingsonderzoek deel uit van het projectplan. Pas als de randvoorwaarden goed zijn en er draagvlak is voor de maatregel, wordt overgegaan tot het ingrijpen in de visstand.

Kansrijk experiment
Eurlings ziet het plan als een kansrijk experiment omdat met het huidige maatregelenpakket voor de KRW niet overal de goede ecologische toestand wordt gehaald. Het uitvoeren van de bekende maatregelen is in bepaalde gevallen zeer kostbaar. "Daarom is behoefte aan nieuwe kosteneffectieve maatregelen om de goede ecologische toestand te realiseren. Het is echter niet de bedoeling actief biologisch beheer en de daarmee samenhangende drastische ingreep in de vispopulatie als een structurele maatregel in te zetten. Het doel van het huidige onderzoek is om een combinatie aan maatregelen te vinden om de KRW doelstellingen te realiseren", aldus Eurlings.

Dierenwelzijn niet in geding
Volgens de minister is het dus niet aan de orde de betreffende waterschappen tot de orde te roepen, zoals door de Kamerleden is verzocht. Hij voegt eraan toe dat de gevangen vis meestal weer wordt uitgezet in wateren waar zij geen problemen opleveren voor de doelstellingen van de KRW. Daarmee wordt maximaal rekening gehouden met het dierenwelzijn, vindt Eurlings in zijn antwoord dat hij mede namens LNV heeft gegeven.

bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat , 24/03/10